OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR

I ZASADY OGÓLNE
1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem), a Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez podpisanie i przesłanie zwrotne na adres Organizatora Umowy.  Przed zawarciem umowy Uczestnik wypełnia i wysyła do Organizatora formularz rezerwacji ze strony internetowej www.hamak-tur.pl, na której Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Krajowych i Zagranicznych Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce oraz poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy na zasadach określonych niniejszymi warunkami i odesłanie jej na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni od dnia wysłania jej mailem przez Organizatora na mail Uczestnika. Wysłany formularz rezerwacji ze strony internetowej www.hamak-tur.pl i potwierdzenie tej rezerwacji przez Organizatora na mail Uczestnika oraz Umowa, program (katalog lub oferta na www.hamak-tur.pl) i niniejsze warunki stanowią integralną części umowy zawieranej z Uczestnikiem przez Organizatora.
1.2. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący Umowę oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
1.3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie Umowy.

II WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.
2.2. Miejscem wpłaty jest ustalony rachunek bankowy Organizatora, jego siedziba Organizatora oraz oddział.
2.3.
a) W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz Organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, Organizator ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy.
b) Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.
2.4. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika.

III ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
3.1
a) Organizator, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zaproponować klientowi zmianę istotnych warunków umowy, klient zaś może wyrazić zgodę na zmianę tychże warunków, bądź też odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy organizator niezwłocznie zwraca mu wszystkie wniesione świadczenia.
b) W przypadku skorzystania przez klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3.1a), z prawa do odstąpienia od umowy lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo:
– uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie,
– wyrazić zgodę na imprezę o niższym standardzie – w takim przypadku organizator niezwłocznie dokonuje na jego rzecz zwrotu różnicy w cenie,
– żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
c) organizator ma prawo zastrzec w umowie, iż impreza może zostać odwołana w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy.
d) gdy odwołanie imprezy przez organizatora następuje w warunkach opisanych w punkcie 3.1c), lub też było wynikiem działania siły wyższej klient nie może dochodzić odszkodowania z uwagi na niewykonanie umowy przez organizatora.
3.2. Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 20 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.
3.3.
a) Organizator w przypadku niemożności wykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu imprezy zapewnia uczestnikowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy obydwu usług.
b) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna” (nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych).
4.2. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.
4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu.
4.4 Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu imprezy turystycznej (kolonii, obozu, zimowiska-nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych) oraz regulaminu pobytu lub zakwaterowania w czasie imprezy turystycznej.
4.5 Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu może spowodować zastosowanie przez kierownika kolonii, obozu, zimowiska sankcji w postaci wydalenia z kolonii, obozu, zimowiska.
4.6 W przypadku wydalenia Uczestnika z kolonii, obozu, zimowiska ustawowy opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać go z kolonii, obozu, zimowiska w ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 5.1.a działaniem lub zaniechaniem klienta,

5.1.b działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

5.1.c siłą wyższą,

5.2 Wyłączeni odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach opisanych w pkt. 5.1a,b, i c, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi, 5.3. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika małoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika małoletniego pod opieką kadry Organizatora.

5.4. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika małoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi małoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora:

5.4.a. po przyprowadzeniu Uczestnika małoletniego – do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora,

5.4.b. przy odbieraniu Uczestnika małoletniego – po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem małoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki,

VI UBEZPIECZENIE
6.1 Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.

6.2 Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych.

6.3 Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.

6.4 Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej.

6.5. W zakresie zawartej umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO jest Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

6.6 Administrator danych osobowych nie przewiduje ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem:

a) osoby, której dane dotyczą

b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,

c) przedstawiciela administratora,

d) podmiotu przetwarzającego na zlecenie,

e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

6.7. Dane osobowe przekazane Ubezpieczycielowi nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Stronami. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.8. Podanie danych osobowych na cele realizacji umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

6.9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6.10. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy o konta

VII REZYGNACJA Z IMPREZY
7.1. Rezygnacja Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do Organizatora przez rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7.2. W przypadku złożenia rezygnacji z imprezy turystycznej Uczestnik ponosi koszty na zasadach zawartych w umowie.

7.3 Organizator informuje, iż Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oferowanego przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, gdzie dodatkowa opłata wynosi 2,85% ceny imprezy turystycznej.

7.4. W przypadku, gdy Klient rezygnujący z uczestnictwa w imprezie turystycznej, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w tej imprezie w jej miejsce oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia jako uczestnika imprezy, a osoba ta przyjmie na siebie jego obowiązki wynikające z umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, Organizator nie obciąży rezygnującego klienta poniesionymi kosztami.

VIII REKLAMACJE
8.1. Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane z winy uczestnika lub z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak ważnego paszportu) oraz za świadczenia, z których Uczestnik dobrowolnie zrezygnował.
8.2. Nie uważa się za wadę usługi, usterek o których uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem wyjazdu.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności i szkody, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług, działaniem sił wyższych, decyzjami państwowymi, warunkami atmosferycznymi.
8.4. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonywanie, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn.29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami).