OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem), a Markiem Wołkowyckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marek Wołkowycki Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.hamak-tur.pl przez Organizatora.

2. W trakcie dokonywania rezerwacji Uczestnik

a) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Hamak-Tur;
b) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Krajowych i Zagranicznych ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce,,
c) otrzymuje Standardowy Formularz informacyjny;
d) otrzymuje informację dotyczącą głównych właściwości rezerwowanej usługi turystycznej;
e) zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o okolicznościach, o których mowa w par. IV ust. 2.

3. Dokumenty wymienione w pkt 1.2 a) – d) stanowią integralną część umowy zawieranej z Uczestnikiem. Integralną część umowy stanowi również regulamin kolonii wypoczynkowej (obozu, zimowiska), udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy na stronie internetowej hamak-tur.pl w zakładce „Strefa Rodzica” w części „Dokumenty do pobrania” oraz przesyłany Klientowi pocztą elektroniczną po zawarciu umowy.

4. Kliknięcie przez Uczestnika ikony „Rezerwacja” ”, a następnie wpłacenie zaliczki o której mowa w pkt II. 1 jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu usług oferowanych przez Organizatora na warunkach podanych w dokumentach, o których mowa w pkt. I.2 lit. a)-d) OWU. Brak wpłaty zaliczki w terminie 3 dni od dnia kliknięcia przez Uczestnika ikony „Rezerwacja”, oznacza wygaśnięcie rezerwacji.

5. Organizator po otrzymaniu rezerwacji i zaliczki niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdza przyjęcie rezerwacji i przesyła potwierdzenie zawarcia umowy o usługę turystyczną.

6. Brak potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Organizatora jest równoznaczne z nie dojściem umowy do skutku.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Po kliknięcia przez Uczestnika ikony „Rezerwacja”, Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny. Do zapłaty pełnej ceny o której mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się postanowienia dotyczące zaliczki o których mowa w pkt I 4 i 5.

2. Miejscem wpłaty jest rachunek bankowy Organizatora, jego siedziba lub oddział. Dane siedziby oraz oddziałów Organizatora są zawarte na stronie internetowej hamak-tur.pl w zakładce „Kontakt”.

3. W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz Organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, Organizator ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy.

4. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.

5. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika.

6. W zakresie terminów dokonania wpłat (zaliczki lub pełnej ceny) decydujące znaczenie ma data uznania na rachunku bankowym Organizatora.

 

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnika o treści zmian. Uczestnik, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana.

2. Organizator zastrzega możliwość podwyższenia ceny usługi w przypadku wzrostu ceny transportu, wynikających ze zmiany kosztów paliwa i innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty zarówno te które biorą jak i te które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej;

3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

4. Obowiązek udokumentowania wzrostu kosztów o których mowa w pkt 2 obciąża Organizatora.

5. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Uczestnika o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny..

6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy , czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat.

7. W przypadku obniżenia opłat wskazanych w pkt 2, po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny usługi o kwotę obniżki.

8. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych, które stanowią integralną część Umowy wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu przez Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora w formie pisemnej najpóźniej w momencie rezerwacji, a później w Karcie Kwalifikacyjnej o wszelkich problemach zdrowotnych Uczestnika, chorobach przewlekłych, psychicznych i rozwojowych, przyjmowanych lekach, trudnościach wychowawczych i innych okolicznościach mających wpływ na sprawowanie opieki nad Uczestnikiem.

3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu wyjazdu przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna” (nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych). Brak dostarczenia Karty Kwalifikacyjnej lub zatajenie prawdy w Karcie Kwalifikacyjnej stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w imprezie turystycznej, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. Jeśli w trakcie trwania obozu Organizator poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej, to może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę bez zwrotu świadczeń już pobranych w terminie 3 dni od dostarczenia Karty.

4. W wypadkach opisanych powyżej Organizator ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym wszystkie inne Umowy na kolejne imprezy turystyczne zawarte z Uczestnikiem.

5. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z Obozu w przypadku:
a)zatajenia informacji istotnych z punktu widzenia opieki nad Uczestnikiem, w przypadku dysfunkcji zdrowotnych, lub zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych, które uniemożliwiają sprawowanie właściwej opieki nad Uczestnikiem w trakcie Obozu,
b) nieprzestrzegania Regulaminu

6. W takich okolicznościach opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do współpracy i odebrania na koszt własny Uczestnika w terminie 24 h od powzięcia wiadomości o usunięciu Uczestnika z obozu bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.

7. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.

8. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich ustawowy przedstawiciel Uczestnika ponosi wszelkie koszty wynikłe z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia Uczestnika, które spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu.

10. Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu imprezy turystycznej (kolonii, obozu, zimowiska-nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych) oraz regulaminu pobytu lub zakwaterowania w czasie imprezy turystycznej.

11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że obowiązuje zakaz wstępu opiekunów prawnych/rodziców na teren imprezy turystycznej bez wcześniejszego uzyskania zgody kierownika obozu.

12. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie imprezy turystycznej.

13. W przypadku, gdy jeden z rodziców niepełnoletniego Uczestnika ma ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską, wówczas rodzic zlecający imprezę turystyczną jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora, a na jego żądanie, gdy istnieje ryzyko iż drugi z rodziców będzie próbował wpływać na przebieg imprezy turystycznej – przedstawić kopię dowodu to potwierdzającego.

14. Jeżeli oboje przedstawiciele ustawowi Uczestnika posiadają pełnię praw rodzicielskich lub brak jest dowodu na ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich któregokolwiek z rodziców, a występuje między nimi sprzeczność stanowisk co do spraw związanych z pobytem Uczestnika na imprezie lub odbiorem Uczestnika tej imprezy, z jakikolwiek przyczyny, Organizator po wysłuchaniu obojga rodziców będzie kierował się dobrem niepełnoletniego Uczestnika przy podejmowaniu decyzji co do przekazania Uczestnika przedstawicielowi ustawowemu posiadającemu pełnię praw rodzicielskich lub podjęcia innych decyzji go dotyczących.

15. Opiekun prawny/rodzic zobowiązuje się do odbioru Uczestnika w dniu zakończeniu imprezy turystycznej. W przypadku, gdy Uczestnik nie zostanie odebrany Organizator poinformuje o tej sytuacji odpowiednie organy Państwa i Uczestnik może zostać umieszczony w izbie dziecka lub innej placówce wychowawczej.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) Działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;

b) Działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

c) Siłą wyższą;

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach
opisanych w pkt. a) – c) , nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi,

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika małoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika małoletniego pod opieką kadry Organizatora.

4. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika małoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi małoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora:
a) po przyprowadzeniu Uczestnika małoletniego – do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora,
b) przy odbieraniu Uczestnika małoletniego – po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem małoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki,

5. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 5, polega w szczególności na udzieleniu:
a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
b) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych,

7. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 6, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.

 

VI. UBEZPIECZENIE.

1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych.

3. Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.

4. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej.

5. W zakresie zawartej umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO jest ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR.

6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ubezpieczyciela, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych ubezpieczyciela pod adresem e-mail: iod@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl.

7. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Ubezpieczyciela w następujących celach: (i) wykonania umowy ubezpieczenia, (ii) wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z ewentualną likwidacją szkody, (iii) rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań; (iv) wypełnienie obowiązków wynikających z ustaw powszechnie obowiązujących; (v) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym); (vi) w celach statystycznych.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Ubezpieczyciela to: (i) zgoda – na uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, wykorzystanie adresu e-mail do korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO); (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (iii) prawnie uzasadnione interesy administratora danych, tj. dochodzenie roszczeń, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); (iv) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane: (i) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela (m.in. dostawcom usług IT, doradcom); (ii) podmiotom wykonującym działalność leczniczą; (iii) do podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia weryfikacji w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o sankcjach finansowych; (iv) innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub istnienia obowiązku ustawowego.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych w celu i w zakresie zapewnienia wsparcia Uczestnikowi za granicą zgodnie z warunkami ubezpieczenia (przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne roszczeń, organizującym lub wykonującym czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym roszczeń). Może to się wiązać z przekazywaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w zależności od miejsca udzielania wsparcia). W takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield – Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych

11. Dane Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych; (ii) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (iii) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; (iv) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora; (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; (vi) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

12. W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem skargi) należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

13. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy. W celach statystycznych, dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

14. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego- wykonania
umowy, bez podania danych osobowych nie będzie to możliwe.

15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

16. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy
o kontakt z biurem Hamak-tur.

 

VII. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ.

1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 7.1., będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika uczestniczącego w imprezie turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY.

1. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.

2. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listu poleconego.

3. Organizator rekomenduje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu u dowolnego ubezpieczyciela.

4. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus (klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 16 Uczestnikach.

5. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:< br/>
a) do 90 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,
b) do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 60% ceny,
c) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny,
d) do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 95 % ceny.

6. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty dotyczą również Uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 70% sprzedanych miejsc lub inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy o rozwiązaniu umowy w terminie:
– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6dni,
– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni
b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

9. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.

10. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.

 

IX. REKLAMACJE. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie. Reklamacje należy wysyłać na adres: Hamak-Tur ul. Wrzeciono 6 lok 147, 01-961 Warszawa

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową.

3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.

4. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

5. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

6. Jeżeli impreza obejmuje transport Uczestników, Organizator zapewnia powrót Uczestnika równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami.

7. Pilot, kierownik oraz rezydent nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.

8. W razie wyrządzenia przez Uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

10. Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Organizator informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Warszawa, ul. Sienkiewicza 3, II piętro pok. 215, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl). Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Uczestnik jest uprawniony do złożenia skarg i za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Organizatora (online).

12. Uczestnik może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

X. GWARANCJA.

1. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działające przez Oddział w Polsce na wypadek niewypłacalności.

2. Organizator oświadcza, że odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

3. Uczestnicy w odpowiednich przypadkach zgłaszają się do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych o których mowa w pkt 1 lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 email: dkpit@mazovia.pl.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem podawanych przez Uczestnika danych osobowych jest MAREK WOŁKOWYCKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAREK WOŁKOWYCKI HAMAK-TUR z siedzibą przy ul. Wrzeciono 6, lok. 147 01-961 Warszawa posługującym się numerem NIP 5431381587, REGON 050849699.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail – biuro@hamak-tur.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

4. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f) w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.

5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

a) przez czas trwania umowy,

b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie

c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

d) do momentu wycofania zgody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem
Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

7. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Organizator zastrzega, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 06 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika jeżeli będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp. Takie rozpowszechnianie jest dozwolone w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika imprezy, jak również w razie jej cofnięcia.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.