Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO ( dane osobowe zbierane od osoby, której dane dotyczą) informujemy, że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAREK WOŁKOWYCKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAREK WOŁKOWYCKI HAMAK-TUR z siedzibą przy ul. Wrzeciono 6, lok. 147 01-961 Warszawa posługującym się numerem NIP 5431381587, REGON 050849699, zwany dalej Administratorem;
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

— zawarcia umowy i realizacji zawartej umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

— kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

— przesyłania powiadomień sms i e-mail o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

— wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

— tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

— przesyłania informacji handlowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

— analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych statystycznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

— badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

— ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

— archiwalnym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  • w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe); podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest dobrowolne, ale konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
  • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/i danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;
  • w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google,) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

— przez okres 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

— przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy;

— przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

— do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

— do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.