1. BEZPIECZNY AUTOKAR
  • Dojazd na obóz lub półkolonie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami GIS, MZ , MEN
  • Nasze autokary są przed każdym wyjazdem sprzątane i dezynfekowane przy użyciu profesjonalnych środków utrzymujących odpowiedni standard przez 24 godziny
  • Kierowca/cy autokaru przed każdym wyjazdem mają mierzoną temperaturę
  • Kierowca/cy autokaru będzie/ą zdrowi, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwał/li z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem przewoźnika w dniu wyjazdu
  • Ilość miejsc w autokarze dostosowana jest do wytycznych GIS, MZ
  • Uczestnicy obozów, wczasów rodzinnych lub półkolonii powinni mieć maseczki/osłony twarzy na każdym postoju w czasie podróży
  • Postoje w trakcie dojazdu będą wyłącznie w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi
  • Zbiórka przez wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego
  • Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru
 2. BEZPIECZNY OBIEKT
  • Nasze obiekty przeznaczone są tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierają strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii
  • Ilość miejsc noclegowych została dostosowana do wytycznych GIS, MZ i MEN
  • Infrastruktura naszych obiektów umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej
  • Liczba uczestników przebywających w naszych obiektach dostosowana jest i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu
  • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą umieszczone w obszarze jadalni, toalet, wejściach do budynku i codziennie uzupełniane
  • Powierzchnie często dotykane codzienne będą dezynfekowane przez personel obiektu wyposażony w rękawiczki i maseczki lub przyłbice
  • Pokoje przed przyjazdem obozu będą rutynowo sprzątnięte i zdezynfekowane oraz przewietrzone
  • Personel obiektu nie będzie kontaktował się z uczestnikami obozu oraz kadrą poza niezbędnymi czynnościami
  • Personel obiektu będzie zdrowy, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwał z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
  • Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących
  • Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane

  Wyżywienie obozy i wczasy rodzinne

  • Osoby personelu obiektu będą na stołówce w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy
  • Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia naszych obiektów zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Obowiązywać będzie zmianowe wydawanie posiłków, a po każdych grupach blaty stołów i poręczne krzeseł będą dezynfekowane przez personel obiektu

  Wyżywienie półkolonie

  • Wyżywienie wydawane będzie w formie cateringu z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami
 3. BEZPIECZNE ZAJĘCIA
  • Program obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi
  • Mniejsze grupy ćwiczebne – do 12 osób (uczestnicy do 10 lat) do 14 osób (uczestnicy powyżej 10 lat)
  • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji przed i po zajęciach oraz przed i po posiłkach
  • Zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych odbywać się będą tylko w małych grupach
  • Sprzęt sportowy oraz programowy będzie dokładnie czyszczony i dezynfekowany
  • Organizacja naszych zajęć będzie uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się z innymi obozami
  • Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnodostępnych uniemożliwi bezpośredni kontakt z osobami trzecimi np. poprzez wyznaczenie przestrzeni dla naszej grupy
 4. BEZPIECZNA KADRA
  • Kadra Hamak-tur będzie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid-19
  • Kadra Hamak-tur będzie zdrowa, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwała z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem w dniu wyjazdu
  • Kadra Hamak-tur będzie poddana 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym
  • Kadra Hamak-tur będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji
 5. BEZPIECZNY UCZESTNIK
  • W obozie, wczasach rodzinnych lub półkolonii może brać udział jedynie zdrowy w dniu wyjazdu uczestnik zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, opiekunów prawnych
  • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie poddany 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym
  • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji
  • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii zaopatrzony jest przez rodziców w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie oraz w trakcje przejazdu autokarem
  • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii przygotowany jest do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 metry) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny
  • Hamak-tur na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic
  • Hamak-tur zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza