FORMULARZ REZERWACJI

  SPECIAL FORCE LEVEL 2
  CENTRUM SPORTU W GÓRACH – PODLESICE
  20.07-29.07.2019 (9 dni)
  GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO


  Dane kontaktowe rodzica/opiekuna*/pracownika IBM

  Jeśli jesteś pracownikiem IBM wybierz swoją grupę:
  Imię i Nazwisko
  Adres email
  Nr Telefonu
  Osoba/firma polecająca

  Dane dziecka*

  Rozmiar koszulki dziecka (wg wzrostu)

  Imię
  Nazwisko
  Ulica
  Nr domu/mieszkania
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Data urodzenia
  Miejscowość i numer szkoły dziecka
  Hasło rabatowe (jeśli je posiadasz)
  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:
  Dodatkowe uwagi
  Specjalna dieta
  Jeśli TAK to proszę podać rodzaj diety:

  Oświadczenia i zgody*


  TAK
  I. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy o świadczenie usług turystycznych i sprawozdawczości finansowej Hamak-tur, jak i umowy ubezpieczenie podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.
  TAK
  II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie potwierdzenia zawarcia i warunków umowy o udział w imprezie turystycznej na trwałym nośniku (plik pdf)
  TAK
  III. Oświadczam, iż mój stan zdrowia oraz stan zdrowia innych zgłoszonych przeze mnie osób umożliwia uczestnictwo w imprezie turystycznej będącej przedmiotem umowy
  TAK
  IV. Oświadczam, że wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do udziału w imprezie turystycznej zapoznały się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Hamak-tur” [czytaj więcej] oraz „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Podróży Krajowych [czytaj więcej] i Zagranicznych Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce” [czytaj więcej] oraz, że zarówno ja, jak i one w pełni akceptujemy ww. warunki.
  TAK
  V. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o istotnych właściwościach imprezy turystycznej, której dotyczy rezerwacja. https://www.hamak-tur.pl/obozy/special-force-level-2-drugi-termin/
  TAK
  VI. Oświadczam, że zapoznałem się ze Standardowym formularzem informacyjnym [czytaj zał. nr 2 i 3 do ustawy]
  TAK
  VII. Oświadczam, że w związku z koniecznością dokumentowania wykonania umowy przez Hamak-tur wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku uczestnika w imprezie turystycznej będącej przedmiotem umowy.
  TAKNIE
  VIII. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Hamak-tur wizerunku uczestnika utrwalonego w imprezie turystycznej będącej przedmiotem umowy, wyłącznie na: stronie internetowej Hamak-tur, kanałach Hamak-tur w serwisach internetowych, przygotowywanych przez Hamak-tur w celach reklamowych i marketingowych folderach, broszurach informacyjnych i katalogach. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
  TAKNIE
  IX. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu email, pocztą w sprawach związanych z oferowaniem usług przez Hamak-tur, otrzymywaniem informacji przedwyjazdowych, newslettera, powiadomień o zmianach cenników, obowiązujących promocjach.
  TAK
  X. Oświadczam, że zostały mi przekazane informacje o zasadach przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. [czytaj więcej]

  Ważne!
  1) Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa w imprezie, warunków ubezpieczenia, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o przeprowadzeniu stosownych badań lekarskich, potwierdzających zdrowotną możliwość uczestniczenia w imprezie wszystkich zgłoszonych osób.

  2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolna, tym niemniej jej brak uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności w części dotyczącej ubezpieczenia.

  3) W przypadku braku któregokolwiek z oświadczeń opisanych w punktach od I do VII oraz X formularza zgłoszeniowego rezerwacja nie zostanie dokonana, a umowa o świadczenie usług turystycznych nie zostanie zawarta.

  Warunkiem niezbędnym do dokonania rezerwacji oraz zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest:

  1. wypełnienie powyższego formularza.

  2. dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora oraz zgodnym z system wpłat w katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl na konto bankowe HAMAK-tur Marek Wołkowycki ul. Wrzeciono 6 lok. 147, 01-961 Warszawa: 62 1240 6003 1111 0000 4946 8777 w terminie 3 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia rezerwacji (nie dotyczy Wycieczek, Zielonych Szkół).