Dodatkowe Klauzule dotyczące ubezpieczenia – rozszerzenie o covid-19

Koszty leczenia (KL)

Wariant podstawowy
“W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu (sekcja C), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii, o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18) (w tym choroby COVID-19) – z zastrzeżeniem, że za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 10.000 EUR w przypadku wariantu podstawowego.”

Wariant rozszerzony
“W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu (sekcja C), pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii, o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18) (w tym choroby COVID-19) – z zastrzeżeniem, że za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 60.000 EUR w przypadku wariantu rozszerzonego.”

W obu wariantach kwarantanna:
,,Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć swój pobyt z powodu objęcia go przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną na skutek COVID-19, która nie zakończy się do dnia zakończenia podróży, Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i udokumentowane dodatkowe koszty zakwaterowania (w standardzie/kategorii nie wyższej niż pierwotny pobyt), wyżywienia i transportu przekraczające pierwotny czas trwania podróży, maksymalnie do kwoty 1000 EUR. Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu powrotnego Ubezpieczonego do kraju zamieszkania pod warunkiem, że nie będzie on mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu.”

Rezygnacja z podróży

  1. śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby COVID-19 lub choroby przewlekłej,
  2. śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby COVID-19 lub choroby przewlekłej,
  3. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie (w tym na COVID-19) Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że istnieją przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  4. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, skutkujące leczeniem szpitalnym lub powodujące konieczność sprawowania nad nim opieki, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu, w tym także skutkujące hospitalizacją nagłe zachorowanie na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży.”